Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Nie wiesz jak uzyskać kartę pobytu?
Powierz swoją sprawę profesjonalistom z doświadczeniem
Zadzwoń do nas!

Karta Pobytu Warszawa

Czym się różni karta pobytu od wizy?

Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. O ile wiza wydawana jest przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • ochrony międzynarodowej (nadany w Polsce status uchodźcy lub udzielona ochrona uzupełniająca).

Karta Pobytu jest dokumentem pobytowym, który uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu
  oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  a także
 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Wymiana karty pobytu jest możliwa wyłącznie w przypadku ważnej karty pobytu

Jeżeli ważność kartu pobytu ma w niedługim czasie się zakończyć
należy złożyć nowy wniosek o pobyt czasowy!

Przykład nr 1. Cudzoziemiec posiadający już kartę pobytu ważną jeszcze przez okres 2 lat zmienił miejsce zamieszkania – wymiana karty jest możliwa

Przykład nr 2. Cudzoziemiec posiadający już kartę pobytu czasowego ważną jeszcze przez tydzień chce złożyć wniosek o wymianę karty pobytu ze względu na to, że jej ważność w niedługim czasie się zakończy, a on wciąż pracuje w tej samej firmie – wymiana karty jest niemożliwa, musi on złożyć nowy wniosek o pobyt czasowy

Najprostsze sposoby otrzymania karty pobytu dla osoby dorosłej w Polsce

Sposób 1. Studia lub nauka
Sposób 2. Założenia spółki z o.o. przez cudzoziemca
Sposób 3. Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
Sposób 4. Ślub z obywatelem Polski lub inną osobą posiadającą prawo do pobytu w Polsce
Sposób 5. Karta Polaka

Jeżeli cudzoziemiec posiada Kartę Polaka, może na jej podstawie starać się o pobyt stały udowadniając polskie pochodzenie.