Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej.

 Maksymalnie jest wydawane na okres do 24 miesięcy.


Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, to wówczas możesz skorzystać z procedury uproszczonej, jaką jest uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy takiego oświadczenia do ewidencji oświadczeń oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

Jak uzyskać oświadczenie dla cudzoziemca:

  • Oświadczenie jest składane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy.
  • Powiatowy urząd pracy wpisuje je do ewidencji oświadczeń.
  • Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie.
  • Na jego podstawie cudzoziemiec stara się (za granicą lub w Polsce, w zależności od sytuacji) o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce.

Pracodawca ma obowiązek poinformować urząd o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy), oraz  po zakończeniu pracy

Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co daje pracownikowi prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia.

Do oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość – kopie ważne dowodu osobistego pracodawcy, jeżeli pracodawca jest osobą prawną – odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
  2. Kopie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży (paszportu).
  3. Dowód dokonania opłaty za wniosek.
  4. Oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  5. Pełnomocnictwo lub upoważnienie (jeżeli w sprawie działa pełnomocnik).

Co daje złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca

Jeżeli złożysz Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiatowy urząd pracy nie przeprowadza testu rynku pracy. Skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia cudzoziemca.

Co to jest test rynku pracy

Test rynku pracy to procedura weryfikacji przeprowadzana przez właściwy dla siedziby (w przypadku osób fizycznych – właściwy dla miejsca stałego pobytu lub zameldowania na pobyt stały) pracodawcy powiatowy urząd pracy, sprawdzająca czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy.