Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę — wniosek jednolity.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, Cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę osobiście lub elektronicznie najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec będzie poproszony o złożenie odcisków linii papilarnych oraz przedłożenie oryginału ważnego dokumentu podróży (paszportu). Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o przedłużenie zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednolity wniosek, Karta Pobytu

Niezbędne dokumenty dla złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:

 • 3 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • 2 kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  1. oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku,
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  4. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  5. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);
  6. dokumenty, potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż528,00 zł netto. Potwierdzeniem będzie np. umowa o pracę, zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczeniem z ZUS.

Opłaty:

Przy złożeniu wniosku uiszcza się opłata skarbowa w wysokości 440 zł

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada — 340 zł

Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, dostaje  kartę pobytu.

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł (opłata przy odbiorze decyzji)

Dodatkowe obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę wskazanego w zezwoleniu, musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu jednolitym bądź u innego pracodawcy użytkownika – gdy jest pracownikiem tymczasowym – musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

UWAGA!

Zastąpienie umowy cywilnoprawnej, która została wskazana w zezwoleniu, umową o pracę nie wymaga zawiadomienia wojewody ani zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Karta Pobytu Warszawa