Zezwolenie na pracę 

Wiele osób interesuje się tematem zezwolenia na pracę.
Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. Osoby spoza Unii Europejskiej, którzy chcą pracować w Polsce dłużej niż pół roku, muszą posiadać zezwolenie na pracę. Pierwszym etapem uzyskania zezwolenie na pracę jest znalezienie pracodawcy. Bez tego nie można przygotować dokumentacji do wniosku o zezwolenie na pracę. Pracodawca także ma obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Zezwolenie na pracę

Podstawą uzyskania zezwolenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz pełen komplet wymaganych dokumentów.

Nasza wyspecjalizowana kadra właśnie tym się zajmuje.

Wypełniamy wniosek zezwolenie na pracę oraz składamy go do właściwego Urzędu. W razie konieczności uzupełniamy brakujące dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Urzędu. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie postępowania.

Zatrudnienie cudzoziemca

Jesteśmy z Państwem od początku do otrzymania decyzji.

Zezwolenie na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy. W zezwoleniu jest określony:

  • pracodawca,
  • stanowisko lub rodzaj pracy, jaką cudzoziemiec ma wykonywać u danego pracodawcy pracy, 
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca, tj. najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
  • rodzaj umowy – np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itd.,
  • wymiar czasu pracy (wymiar etatu),
  • okres ważności zezwolenia.

Zezwolenia na pracę (typ: A, B, C, D, E):

Zezwolenie na pracę typu A — dotyczy cudzoziemca  wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pracę typu B — dotyczy cudzoziemca  wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury  przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Zezwolenie na pracę typu C — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym

Zezwolenie na pracę typu  D — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

Zezwolenie na pracę typu E — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Jakie opłaty muszę wnieść?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę musisz dołączyć opłatę w następującej wysokości:

  • 50 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
  • 100 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca delegowanego na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej (dotyczy zezwolenia na pracę typ D).