Zezwolenie na pracę

Wiele osób interesuje się tematem zezwolenie na pracę.
Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. Osoby spoza Unii Europejskiej, którzy chcą pracować w Polsce dłużej niż pół roku, muszą posiadać zezwolenie. Pierwszym etapem uzyskania zezwolenie na pracę jest znalezienie pracodawcy. Bez tego nie można przygotować dokumentacji do wniosku o zezwolenie na pracę. Pracodawca także ma obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Podstawą uzyskania zezwolenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz pełen komplet wymaganych dokumentów.

Nasza wyspecjalizowana kadra właśnie tym się zajmuje. Wypełniamy wniosek zezwolenie na pracę oraz składamy go do właściwego Urzędu. W razie konieczności uzupełniamy brakujące dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Urzędu. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie postępowania.

Jesteśmy z Państwem od początku do otrzymania decyzji.

Zezwolenie na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy. W zezwoleniu jest określony:

  • pracodawca,
  • stanowisko lub rodzaj pracy, jaką cudzoziemiec ma wykonywać u danego pracodawcy pracy, 
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca, tj. najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
  • rodzaj umowy – np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itd.,
  • wymiar czasu pracy (wymiar etatu),
  • okres ważności zezwolenia.

Typy zezwoleń na pracę:

Zezwolenie na pracę typu A — dotyczy cudzoziemca  wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pracę typu B — dotyczy cudzoziemca  wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury  przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Zezwolenie na pracę typu C — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym

Zezwolenie na pracę typu  D — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

Zezwolenie na pracę typu E — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.