Stały pobyt w Polsce – dlaczego jest to ważne?

Posiadanie oznacza, że ​​jesteś legalnym rezydentem Polski. Ten dokument umożliwia cudzoziemcowi swobodne przebywanie w kraju bez żadnych ograniczeń. Nie wymaga on dodatkowej weryfikacji umiejętności pozostania w Polsce.

Jakie są wymogi?

Wydawana w sytuacjach wskazanych w Art. 195 Ust. o cudz-ch i dotyczy:

 1. Małoletnie dziecko urodzone przez obywatela polskiego oraz pozostające całkowicie pod jego pieczą.
 2. Małoletnie dziecko cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na długoterminowy pobyt rezydenta UE. W takim przypadku dziecko nadal podlega władzy rodzicielskiej:
  1. Urodził się po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały rodzica-cudzoziemca (lub rezydenta dług-go Unii Europejskiej).
  2. Urodziła się w czasie posiadania przez rodzica ważnego zezwolenia na pobyt czasowy lub w czasie jego pobytu na terytorium Polski. W takiej sytuacji te zezwolenia uznawane są za pobyt o charakterze humanitarnym, dozwolonym lub związanym z przyjmowaniem uchodźców lub jako forma ochrony.
 3. Małżonkowie będący obywatelami Polski, z zastrzeżeniem następujących warunków:
  1. Byli małżeństwem według prawa polskiego przez co najmniej 3 lata wcześniej niż złożenie podania.
  2. Wnioskodawca musi stale zamieszkiwać na terytorium Polski przez co najmniej 2 l-a ( sprzed momentu aplikowania). Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy z okazji ślubu z osobą posiadającą obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub według reguł nadania kategorii uchodźcy, z dodatkowych powodów ochronnych lub humanitarnych.
 4. Jest potomkiem kogoś o polskich korzeniach, która planuje zamieszkać na terytorium Polski na dłuższy okres, a przynajmniej jedno z jej rodziców lub dziadków jest polskiego pochodzenia.
 5. Posiadacz legitymacji legitymacyjnej Polaka, który zamierza przebywać na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt stały - MAGFIN

Kto oprócz nich mógłby zdobyć kartę stałego pobytu?

 1. Ofiara handlu ludźmi, która:
  1. przed złożeniem wniosku na okres jednego roku, wnioskodawca musi posiadać zezwolenie na pobyt czasowy.
  2. współpracował z organami ścigania w postępowaniach karnych dotyczących przestępstwa z art. 189a § 1 kk.
  3. przeżywa intensywny strach na myśl o powrocie do ojczyzny.
 2. Obcokrajowcy, którzy przed wypełnieniem wniosku zamieszkują na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej od 5 lub więcej lat będąc uchodźcą, osoba podlegająca ochronie lub ze względów humanitarnych.
 3. Obywatele państw trzecich nieprzerwanie zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat na podstawie posiadania karty pobytu w dniu złożenia wniosku.
 4. Uchodźcy, jakim nadano status azylanta na terytorium RP.

Jeżeli cudzoziemiec jest małoletni, w pierwszej kolejności składa się wniosek wskazany przez sąd rodzic lub opiekun albo jedno z ustanowionych przez sąd rodziców lub opiekunów.

W przypadku osób niepełnoletnich od 6 roku życia w dniu składania wniosku konieczna jest obecność osobista – godne uwagi. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą pobierać odcisków palców.

Niniejsza licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Na tej podstawie karta wydawana jest na 10 lat. Poza tym równie ważne w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia dokument odbiera ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

W rzeczywistości osobno cudzoziemcy posiadacze zezwolenia z prawem do stałego przebywania nie potrzebują uzyskania pozwoleń na zatrudnienie. Na karcie znajduje się adnotacja: Dostęp do rynku pracy.

Jakie są opłaty za złożenie wniosku o kartę stałego pobytu?

Licencja – 640 zł. Należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Do odebrania karty pobytu potrzeba tylko 100 zł.

Także posiadacze Karty Polska są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Dokumenty wymagane do ubiegania:

 1. przede wszystkim – 2 egzemplarze wniosku; dla dzieci cudzoziemskich do lat 13 – tylko jeden egzemplarz;
 2. a także 4 świeże (z ostatnich 6 miesięcy), bez uszkodzeń, kolorowe (jednolite tło) zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, które należy umieścić w specjalnie wyznaczonym miejscu;
 3. dalej ważny dokument podróży (2 kopie); w przypadku cudzoziemca do lat 13 – 1 kopia;
 4. na dodatek jeśli to konieczne, potwierdź spłaty skarbowej;
 5. poza tym równie ważne dokumenty wymagane do potwierdzenia nieprzerwanego pobytu w Polsce.

Wszystkie załączniki sporządzone w języku obcym oczywiście muszą posiadać uwierzytelniona odpis w języku polskim. Musi to zrobić tłumacz przysięgły.

Jakie są warunki stałego pobytu?

Jeśli planujesz zamieszkać w Polsce na stałe, naprawdę musisz wystąpić o zezwolenie na pobyt. Naprawdę WAŻNE: bezpośrednio, jak najszybciej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Karta zostanie wydana dopiero po pobraniu odcisków palców. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i osobą małoletnią, wniosek może złożyć w Twoim imieniu jedno z rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli jednak masz co najmniej 6 lat, musisz być obecny podczas składania wniosku. Nie zapominaj, że dokumenty — w języku polskim, w oryginale lub w tłumaczeniu przysięgłym.

Dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku:

Także podczas przetwarzania dokumentów dla małoletniego, jeśli rodzice:

 • mieszkają na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długot-go UE,
 • urodziła to dziecko po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długot-go UE,
 • mieć to dziecko pod swoją opieką,

wtedy trzeba podać:

 1. Uznana w Polsce dokumentacja poświadczająca pokrewieństwo.
 2. Dokumentacja poświadczająca, że rodzice posiadają wymagane prawem zezwolenie na pobyt.

Dziecko obywatela polskiego pozostające pod jurysdykcją rodziców:

 • uznawany w Polsce dokument potwierdzający pokrewieństwo;
 • świadectwo ślubu rodziców lub zaświadczenie o uznaniu dziecka za obywatelstwo w Polsce (gdy dziecko urodziło się przed oficjalnym ślubem);
 • kopia dowodu osobistego pełnomocnika.

Ślub z obywatelami polskimi:

 • aktualny kserokopia (fotokopia) aktu ślubu;
 • w przypadku wspólnych dzieci – odpis aktu urodzenia;
 • dokumenty o utrzymaniu wspólnego gospodarstwa domowego, takie jak: wspólne rachunki, wydatki na ogólnikowe życie, dowód wspólnego konta bankowego lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego małżonka, ogólne listy i zdjęcia z różnych etapów życia, np. itp. lub inne dokumenty potwierdzające życie rodzinne w deklarowanym miejscu zamieszkania.

Jeśli jeden pobyt trwa dłużej niż 6 mies. A wszystkie pobyty łącznie przekraczają 10 mies.:

 • Z dokumentów wynika, że ​​wyjazd z Polski w okresie objętym przeglądem był spowodowany warunkami (Art. 1. 195, Art. 4 Ustawy od 12.12.2013 r. o cudzoziemcach).

Ofiary handlu ludźmi:

 • Dokumentacja potwierdzająca współpraca z organami ścigania w sprawach karnych. § 189a § 1 kk i uzasadniona obawa powrotu do kraju pochodzenia;
 • Dowody spełnienia obowiązków skarbowych.
 • Przebywał w Polsce bez przerw przez co najmniej 5 lat ze względu na status uchodźcy do złożenia wniosku, objętych ochroną lub ze względów humanitarnych;
 • Dokumenty wymagane do potwierdzenia pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w Polsce;
 • Decyzje o nadaniu statusu uchodźcy, ochrony lub z przyczyn humanitarnych.

Jeżeli uzyskałeś azyl w RP:

 • Dokumenty potwierdzające udzielenie azylu.

Jeśli jesteś polskiego pochodzenia:

 • Oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia Jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków;
 • Oryginalne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z obywatelami polskimi

Jeśli posiadasz ważną kartę Polaka:

 • Kopia czynnej karty Polaka a także oryginał do wglądu;
 • Dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się na stałe w Polsce, tj.
  • Dowód ewentualnego wcześniejszego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Dokumenty potwierdzające zamiar stałego pobytu w Polsce, tj. umowa najmu lub prawo własności lokalu mieszkalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także bieżącego i przyszłego długoterminowego użytkowania: potwierdzające zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej, potwierdzające członkostwo rodziny w dowód pobytu na stałe w Polsce lub zaświadczenie o nauce i pokrewieństwie.

Gdzie mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?

Pełne zgłoszenia można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla cudzoziemców inPOL. W rzeczywistości w celu potwierdzenia zgodności z oryginałami przedłożone kopie dokumentów muszą być poświadczone przez notariusza lub urzędnika osobiście odwiedzającego urząd. Podstemplowanie paszportu jest możliwe tylko wtedy, gdy wniosek jest składany podczas systematycznie umawianej wizyty wraz z wymaganymi urzędowo załącznikami i odciskami palców oraz gdy nie ma wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce. Złożenie takiego wniosku powinno nastąpić nie później niż w dniu ostatniego legalnego zamieszkania na polskim terytorium.

Kiedy wydawana jest karta stałego pobytu?

Zgodnie z art. Zgodnie z art. 210 polskiego Prawa o cudzoziemcach, decyzja w sprawie jest wydawana w ciągu 6 mies. od dnia zajścia jednego z następujących zdarzeń:

 1. Cudzoziemiec musi złożyć wniosek osobiście lub stawić się osobiście w urzędzie wojewódzkim po złożeniu, chyba że obowiązek osobistego stawiennictwa nie dotyczy cudzoziemca.
 2. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia lub złożył wniosek o pozwolenie na pobyt trwały, nie zawierający żadnych uchybień formalno-prawnych.
 3. Cudzoziemiec składa dokumenty, o których mowa w art. 203 (2:2), lub w czasie ustalonym przez wojewodę, o którym mowa w art. 203 (2a).

Oczywiście należy pamiętać, że terminy liczone są od daty ostatniego zdarzenia wymienionego powyżej.

Jeśli osoba spoza Polski posiada Kartę Polaka (co udowadnia jej polskie pochodzenie) i chce przenieść się do Polski na zawsze, to może na tej podstawie ubiegać się od razu o stały pobyt w Polsce.

Kiedy jest możliwość wymiany?

Na przykład:

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, karta jest aktywna przez kolejne dwa tygodnie, chce ją wymienić na ważną na kolejny okres, ponieważ jej ważność wkrótce się skończy – wymiana jest możliwa, ponieważ decyzja została wydana bezterminowo.

Notatka!

Na zakończenie: jeśli zdecydujesz się zaoszczędzić pieniądze, samodzielnie ubiegać się o pobyt stały i otrzymasz decyzję odmowną, nasi eksperci mogą pomóc. Przeanalizują Twoją sytuację i jeśli błędy zostaną poprawione, na pewno znajdą rozwiązanie. Czasami po samodzielnych próbach jest już za późno, ale zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie! Brakujące dokumenty w sprawie uzupełnimy po zakończeniu postępowania odwoławczego. Bardzo ważne jest, aby odwołać się od decyzji w odpowiednim czasie, zbierając kompletne dokumenty! Dlatego MAGFIN podejmuje 99% pozytywnych decyzji. Nie trać czasu, energii i pieniędzy. Zadzwoń lub napisz do nas już dziś!

Strona Zezwolenie na pobyt rezydenta UE — jednolity wniosek - MAGFIN

Strona Zezwolenie na pracę - MAGFIN