Karta Polaka poświadcza, że ​​cudzoziemiec ma polskie korzenie. Poniżej przedstawiamy korzyści z posiadania Karty Polaka. Informacje o tym kto ma prawo do jej uzyskania, jak ją zdobyć, ile to kosztuje, okres ważności oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Karty Polaka.

Jakie uprawnienia nadaje Karta Polaka?

Posiadacze polskich paszportów mają prawo do:

 • Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na zatrudnienie;
 • Oprócz tego równie ważne rozpoczęcie i prowadzenie dz. gospodarczej na tych samych zasadach co polscy mieszkańcy;
 • Dalszy studium, badania doktoranckie i inne formy kształcenia oraz udział w zakresie działalności badawczej i rozwojowej;
 • Także dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach;
 • Dalej do dodatkowej zniżki w wysokości 37% na przejazdy pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi w Polsce na podstawie biletu w jedną stronę;
 • Bezpłatny wstęp do niektórych krajowych muzeów w Polsce;
 • W przypadkach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa Konsul pomaga w stosowaniu i przestrzeganiu prawa celnego i międzynarodowego w zakresie swoich kompetencji;
 • Zwolnienie z opłat konsularnych: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej w celu realizacji praw wynikających z posiadania polskiej karty, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • Otrzymaj stypendium pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenia pieniężne są ważne maksymalnie przez 9 miesięcy;
 • Na dodatek pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc materialną przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Karta Polaka - złożyć wniosek przez MAGFIN

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Persona:

 • która w dacie składania podania o wydawanie Karty Polaka oraz w dacie otrzymania Karty Polaka nie ma obywatelstwa w Polsce,

lub

 • która nie posiadają pozwolenia na zamieszkanie na stałe na ternie RP,

lub 

 • o przyznanym statusie Bezpaństwowiec. 

Niżej przyjrzymy się niektóre kategorie obcokrajowców, którzy mają prawo do otrzymania Karty Polaka.

Byli obywatele Polski i ich potomkowie – po pierwsze

Osoby, które były wcześniej obywatelami Polski, a następnie zrzekły się swojego obywatelstwa lub zostały pozbawione go, mają prawo ubiegać się o Kartę Polaka. Co więcej, dzieci i wnuki takich osób również mogą skorzystać z tego przywileju, pod warunkiem że potwierdzą swoje pochodzenie.

Zagraniczni studenci – po drugie

Kolejną kategorią obcokrajowców, którzy mogą otrzymać Kartę Polaka, są studenci z zagranicy, którzy ukończyli polską szkołę wyższą. Aby uzyskać Kartę Polaka, studenci muszą udowodnić swoje polskie korzenie oraz uzyskać stosowne rekomendacje od swojej uczelni.

Pracownicy z zagranicy – po trzecie

Osoby z zagranicy, które pracują w Polsce na stałe lub czasowo, również mogą otrzymać Kartę Polaka. Jednym z wymogów jest posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce. Osoby te muszą również udowodnić swoje polskie korzenie (jeden z rodziców musi być narodowości polskiej).

Osoby niepolski – na koniec

Istnieją sytuacje, w których osoby bez polskiego pochodzenia również mogą otrzymać ten dokument. Przykładowo, osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój Polski lub działają na rzecz polskiej kultury, mogą zostać uhonorowane Kartą Polaka.

Jak uzyskać Kartę Polaka? 

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Ambasadzie lub Konsulacie RP w kraju, w którym obecnie zamieszkuje. Wniosek można także zazwyczaj złożyć online za pośrednictwem internetowego portalu Konsulatu.

Karta jest wydawana personie, która:

 • Potrafi potwierdzić fakt należenia do narodu polskiego przez posiadanie przynajmniej elementarną wiedzę z zakresu języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty a także dzięki poznaniu i kultywowaniu tradycji  i zwyczajów Polaków;
 • Dostarczy pisemną oświadczenie o członkostwie w narodzie polskim;
 • Dowód, że jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców albo dziadków albo jedno z obojga pradziadków jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo polskie;
 • Posiadacze Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estońskiej, Gruzji, Kazachstanu, Kirgiskiej, Litwy, Łotewskiej, Mołdowy, Rosyjskiej Federacji, Tadżykistanu, Turkmenistanu w dniu złożenia wniosku o wydanie polskiej karty, Ukrainy lub Uzbekistanu albo posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów.

Kiedy osoba niepełnosprawna mogła dostać Kartę?

 • Karta Polaka dla dzieci wydawana jest na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają/-czy to przed uzyskaniem stał. pobytu. Jeżeli Kartę posiada/ma tylko 1. rodzic, na jej wydanie musi wyrazić zgodę drugi rodzic w obecności konsula RP lub wojewody. Jeżeli drugi rodzic jest pozbawiony / nie ma praw rodzicielskich, nie jest zobowiązany / – do wyrażenia takiej zgody;
 • Karta może być również wydana małoletniemu, który wykaże, że co najmniej 1 z rodziców, dziadków lub pradziadków jego zmarłego rodzica było Polakami lub obywatelami polskimi. W takim przypadku wniosek w imieniu małoletniego składa pozostały przy życiu rodzic lub przedstawiciel ustawowy.

Ile kosztuje?

Na wszystkich etapach procedura uzyskania jest bezpłatna i nie wymaga pobierania opłat.

Jak długo jest ważna?

Przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej 3 mies. przed terminem upływu ważności trzeba wystąpić o przedłużenie jej o kolejne 10 lat.

Godne uwagi: Karta Polaka wydawana małoletniemu jest ważna przez 10 lat. Do dnia upływu 1 roku od dnia osiągnięcia pełnoletności. Po ukończeniu 18 lat, posiadacz powinien złożyć wniosek o jej przedłużenie nie później niż w ciągu 9 miesięcy.

Karta przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieokreślony.

Procedura przedłużenia

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w konsulacie RP w danym kraju. Wniosek ten musi być złożony osobiście przez osobę posiadającą kartę, a także musi zostać udokumentowany w sposób wymagany przez konsulat. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, konsulat ma prawo go odrzucić.

Należy pamiętać, że przedłużenie Karty Polaka wymaga również opłaty konsularnej. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od kraju, w którym złożono wniosek oraz od kursu wymiany walut. Dlatego przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z naszymi specjalistami w celu optymalizacji kosztów.

Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty konsularnej, konieczne jest odebranie nowej Karty Polaka w konsulacie RP. Warto pamiętać, że cały proces może zająć trochę czasu, więc warto rozpocząć go z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wygaśnięcia karty.

Co zrobić, jeśli karta zostanie zgubiona/zniszczona?

Posiadacz musi jak najszybciej zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie wojewódzkim lub odpowiednim konsulacie i złożyć wniosek o jej wymianę. W przypadku, w którym Karta została wydana (Konsul lub Wojewoda), na wniosek właściciela, wydaje duplikat.

Osoby, które osiągnęły pełnoletność i ubiegają się o Kartę Polaka muszą przedłożyć:

 • Podanie o wydanie Karty Polaka,
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i kserokopią,
 • Dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie wnioskodawcy lub jego starszych oraz wszelkie dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą wymienioną przez wnioskodawcę wraz z kserokopiami lub zaświadczenie od uprawnionej polskiej lub polskiej organizacji pozarządowej potwierdzające aktywny udział wnioskodawcy w interesujących go zajęciach Język i kultura polska czy mniejszości polskie,
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego oraz ich kopie. (Dowód biegłości językowej są dyplomy ze szkół lub studiów w Polsce lub dyplomy ze szkół za granicą, gdzie językiem wykładowym jest polski; jeśli nie posiadasz żadnego z powyższych dokumentów, Twoje umiejętności językowe zostaną ocenione przez konsula, w połączeniu z konsularnymi rozmowy będą prowadzone w języku polskim i będą dotyczyły polskich tradycji i zwyczajów).

Rodzice ubiegający się o wyrobienie polskiego paszportu dla niepełnoletniego muszą złożyć następujące:

 • Wniosek o polską kartę,
 • odpis aktu urodzenia małoletniego,
 • Kopia dowodu osobistego rodziców,
 • Polski dowód osobisty rodziców lub jeden z polskich dokumentów tożsamości rodziców i jego kopia.

Uzyskanie polskiej karty nie nadaje obywatelstwa polskiego, prawa do osiedlania się na terytorium RP ani prawa do bezwizowego przekraczania granic RP.

Strona PESEL - MAGFIN

Strona Uznanie za obywatela polskiego - MAGFIN