Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Opinii Starosty dla pracowników zagranicznych w Polsce.

Załóżmy, że jesteś pracownikiem zagranicznym w Polsce. W takim razie wiesz, jak ważne jest posiadanie ważnych dokumentów. Które pozwalają legalnie przebywać i pracować w kraju. Jednym z takich dokumentów jest Opinia Starosty.

Czym jest Opinia Starosty, komu jest ona potrzebna oraz jakie korzyści daje posiadanie tego dokumentu – ujmijmy to w proste słowa.

Czym jest Opinia Starosty?

Zanim będziesz złożysz wniosek do wojewody, twój pracodawca musi oczywiście udowodnić pewne fakty. Mianowicie, że na miejscowym rynku pracy brak jest polskich kandydatów na oferowane im stanowisko pracy.

Informacja starosty, zwana też opinią starosty lub testem rynku pracy, dokument wydany przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Gdy charakter wykonywanej pracy nie umożliwia wskazania głównego miejsca świadczenia pracy, starosta publikuje informację na obszarze, na którym znajduje się lub zamieszkuje pracodawca. Według starosty składasz wniosek do wojewody dla siebie lub cudzoziemca, którego chcesz zatrudnić.
Opinia starosty dla cudzoziemca

Opinia starosty jest zatem ważnym dokumentem dla pracowników zagranicznych, o ile nie są oni zwolnieni z jej uzyskania. Na podstawie badania rynku pracy przedsiębiorcy mogą uzyskać zezwolenie na pracę. A następnie zatrudniać cudzoziemców. O ile nikt nie może być uwolniony od zobowiązania by mieć pozwolenia na zatrudnienie, rejestracji jako bezrobotny i poszukujący pracy na lokalnym rynku pracy.

MAGFIN posiada ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu Opinii starosty dla cudzoziemców na terenie całej Polski.

Czym dokładnie jest test rynku pracy i kiedy jest on niezbędny?

Opinia starosty to dokument wydawany przez urząd pracy, który potwierdza niezdolność do spełnienia zapotrzebowania na personel firmy na lokalnym rynku pracy. Pod warunkiem, że w danej okolicy nie ma kandydatów na to stanowisko pracy nie potrzebujących Informacji starosty. I spełniających wymagania pracodawcy. Jeżeli taki kandydat się znajdzie, a pracodawca  nie przyjmie go do pracy – starosta wyda informację o tym, że istnieje możliwość zaspokojenia tych potrzeb kadrowych. W takim przypadku pracodawca nie uzyska zezwolenia na pracę i nie będzie mógł zatrudnić cudzoziemca.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Jak uzyskać?

Cały proces uzyskiwania polega na złożeniu przez pracodawcę oferty pracy na stanowisko, na którym zamierza zatrudnić cudzoziemców. Wraz ze wszystkimi warunkami pracy takimi jak: wynagrodzenie, stanowisko, wymiar czasu pracy, a także wymaganiami i kwalifikacjami niezbędnymi wykonać pracę.
Na podstawie tych danych urząd sprawdza rejestr bezrobotnych pod kątem kandydatów na dane stanowisko.
Naprawdę istotne jest, aby wynagrodzenie wskazane w złożonej ofercie było porównywalne (nie zaniżone) z wynagrodzeniem na takim samym lub podobnym stanowisku na lokalnym rynku pracy.

Ile kosztuje? Jak długo trwa jej uzyskanie?

Opinia starosty jest całkowicie bezpłatna.
Wydawane przez urząd w ciągu 21 dni od dnia złożenia oferty pracy przez urząd pracy. Opinia musi być wydana nie wcześniej niż 180 (lub 90) dni przed rozpoczęciem ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy. W tym pozwolenie na pracę sezonową. Warunki krótkoterminowe są możliwe po uzasadnieniu przez starostę.
Test rynku pracy jest więc dokumentem pozwalającym cudzoziemcom na podjęcie pracy. Bez Opinii Starosty nie będzie miał on możliwości legalizacji pobytu na podstawie podjęcia pracy zarobkowej.

Istnieją jednak przypadki, w których informacja starosty nie jest wymagana.

Komu jest potrzebna Opinia Starosty?
Jest niezbędna dla pracowników zagranicznych, w przypadku postępowania o przyznanie pobytu czasowego z tytułu pracy lub z tytułu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta, blue card).
Jest również potrzebna do uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, którego przedsiębiorca chce zatrudnić.

Czy możliwe jest bez Opinii Starosty uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Tak to możliwe, wszystko zależy od szczegółów Twojej sytuacji. Firma MAGFIN oferuje wsparcie w zakresie wyboru najlepszego dla Ciebie sposobu legalizacji pracy.

Pracodawca może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę bez wcześniejszej informacji starosty w poniższych przypadkach:

  1. Zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 (Dz.U. z 29 czerwca 2018r., Poz. 1264) (są to m.in. lekarze, pielęgniarki, programiści, projektanci baz danych, opiekuni osób starszych, murarze, malarze, ślusarze, kierowcy autobusów i ciężarówek).
  2. Obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Wykonujący w Polsce pracę pielęgnacyjno-opiekuńczą. Lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.
  3. Obywatel zagraniczny zatrudniony w ośrodkach sportu na stanowisku trenera sportowego lub sportowcy. Cudzoziemiec został upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie zlokalizowanym na terenie Polski.
  4. Osoby z Kartą Polaka
  5. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, którzy przepracowali co najmniej 3 miesiące w tym samym podmiocie i na tym samym stanowisku w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie zawodu na podstawie pisemnej umowy jeżeli za granicą Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę podmiotu, któremu powierzono pracę, zarejestrował do czasu rozpoczęcia robót za granicą pisemne oświadczenie podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na rzecz cudzoziemca, pod warunkiem że deklaracja meldunkowa oraz umowa i dokumenty potwierdzające opłacanie składek na zabezpieczenie zdrowotne, gdy są wymagane w związku z wykonywaną pracą (np. druk ZUS RCA, potwierdzenie złożenia do ZUS).

    UWAGA! Oświadczenie to musi być aktualne w dniu złożenia wniosku!

  6. Jeżeli w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę wyższą. Znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo kształcił się w celu uzyskania stopnia doktora w RP.
  7. Jeżeli przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez 3 lata w okresie rezydencji artystycznej. 195 Art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

“W rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy”

Jakie korzyści?

Opinia Starosty jest dokumentem podstawowym dla pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych. Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskają zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Dzięki temu mogą być pewni, że ich działalność jest zgodna z polskim prawem. I nie grożą im konsekwencje związane z zatrudnieniem pracowników nielegalnie. Biuro MAGFIN ma ogromne doświadczenie w pomocy pracodawcom w przeprowadzeniu procedury testu rynku pracy.
Jest też istotna dla samych pracowników zagranicznych. Przede wszystkim, umożliwia zdobycie zezwolenia na pracę i legalne zatrudnienie w Polsce. Co z kolei daje możliwość korzystania z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego oraz opieki medycznej. Umożliwia również złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.>
Korzystając z usług biura MAGFIN, nie musisz samodzielnie zajmować się wypełnianiem wniosków i pozwoleń. Bo zrobią to za Ciebie doświadczeni eksperci. MAGFIN zapewniają wsparcie na każdym etapie.

Dlaczego warto skorzystać z usług MAFGIN w sprawie Opinii Starosty?

Od lat specjalizujemy się w obsłudze cudzoziemców na terenie Polski. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie załatwiona w sposób rzetelny i profesjonalny. Procedura może być przeprowadzona przez nas w całości zdalnie. Jeżeli osoby reprezentujące podmiot zatrudniający pracownika posiadają Profil Zaufany lub inny kwalifikowany podpis elektroniczny.
Z pewnością nasi specjaliści orientują się na bieżąco w zmianach w polskim prawie. I wiedzą, jak przygotować wniosek o Opinię Starosty w sposób najefektywniejszy i najbezpieczniejszy dla Ciebie. W naszej firmie oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu Opinii Starosty. Począwszy od wypełnienia wniosku, przez przeprowadzenie procedury administracyjnej, aż do odbioru gotowego dokumentu. Naszym celem jest zapewnienie Ci maksymalnej satysfakcji oraz bezpieczeństwa.

Zalety skorzystania z usług firmy MAFGIN:

Po pierwsze: Doświadczenie — mamy wieloletnie doświadczenie w branży, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoja sprawa będzie załatwiona profesjonalnie i sprawnie.
Po drugie: Indywidualne podejście — każde zlecenie traktujemy indywidualnie, analizując sytuację i dobierając najlepsze rozwiązania.
Trzeci: Wsparcie — nasi specjaliści są zawsze gotowi służyć pomocą i udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.
W końcu: Szybkość — wiemy, że czas jest dla Ciebie ważny, dlatego staramy się załatwiać sprawy w jak najkrótszym czasie.

Strona Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - MAGFIN

Strona PESEL - MAGFIN