„Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” to najprostszy wariant do zarejestrowania pracowników z krajów spoza UE do pracy w Polsce. Proces uzyskania tego dokumentu wymaga znajomości polskiego prawa. Jest maksymalnie wydawane na okres do 24 miesięcy.

Cudzoziemiec nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, jeżeli rejonowy UP wpisał do Rejestru Oświadczeń dokument o powierzeniu mu pracy. Jeśli praca jest wykonywana na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu.

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obcokrajowca z obywatelstwem: ormiańskim, białoruskim, gruzińskim, mołdawskim lub ukraińskim. Możesz skorzystać z procedury uproszczonej, jaką jest uzyskanie dokumentu, o którym za chwilę porozmawiamy.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - online przez MAGFIN

Podstawowa różnica między oświadczeniem a zezwoleniem na pracę. Naprawdę polega na tym, że w przeciwieństwie do zezwolenia na pracę, oświadczenie o pracy może otrzymać tylko obywatel 5 krajów. Są to Republiki Armenii lub Białorusi, Gruzja, Republika Mołdawii czy Ukraina.

Wymagania wstępne dotyczące pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez okręgowy zakład zatrudnienia takiego oświadczenia do ewidencji oświadczeń. No i oczywiście posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium RP.

Zawiadomienie o wykonywaniu pracy przez obywatela innego państwa dokładnie uprawnia do prowadzenia prac niesezonowych. Której dzień rozpoczęcia jest przeprowadzana nie później niż 6 m-cy od terminu składania deklaracji.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - MAGFIN

Praca cudzoziemca nie może być związana z: członkostwem w zarządzie osoby prawnej (prezes, wiceprezes, członek zarządu), też prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (jako komplementariusz), a także działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS.

Jak uzyskać Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • Wniosek musi zostać złożony przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy.
 • Poza tym równie ważne, że niektóre powiatowe urzędy pracy mogą wymagać składania wniosku o wpis oświadczenia do rejestru wyłącznie online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dotyczy to zwłaszcza dużych skupisk ludności, takich jak Warszawa czy Wrocław. Z drugiej strony, niektóre powiatowe urzędy pracy nie obsługują wniosków online. Dlatego jeśli nie znajdziesz odpowiedniego urzędu na liście, sprawdź stronę internetową konkretnego powiatowego urzędu pracy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyjmowane są wnioski.
 • Wniosek o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi może być też wysłany pocztą. W takim przypadku warto wykupić dodatkową usługę – potwierdzenie nadania, które potwierdzi, że wniosek wpłynął do urzędu. Oczywiście urząd skontaktuje się z Tobą w sprawie dalszego postępowania.
 • Tymczasem powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie do Rejestru.
 • Potem pracodawca przekazuje obcokrajowcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie.
 • Na jego podstawie cudzoziemiec stara się (za granicą lub w Polsce, w zależności od sytuacji) o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce, na przykład, jeżeli takiego tytułu wcześniej nie posiadał.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić urząd z chwilą rozpoczęcia wykonywania pracy przez obcokrajowca (nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy) lub o niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).

Zatrudniający jest zobligowany do zapisania w ciągu siedmiu dni cudzoziemca w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, co uprawnia go do otrzymania świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa, a także bezpłatnej opieki medycznej w Polsce.

Do oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość – kopie ważne dowodu osobistego pracodawcy, jeżeli pracodawca jest osobą prawną – odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
 2. Kopie wszystkich pełnych stron aktualnego zagranicznego dokumentu podróżowania (paszportu).
 3. Oczywiście potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej.
 4. Oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo (jeżeli w sprawie działa pełnomocnik).

Co daje rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Po złożeniu rejonowy UP nie prowadzi testu rynku pracy. Skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Prezentacja procesu współpracy oraz korzyści płynących z korzystania z usług MAGFIN

Szukasz profesjonalnej pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca? Skorzystaj z usług firmy MAGFIN! Nasz wyspecjalizowany zespół zapewni kompleksową obsługę i szybki proces zatrudnienia. Skontaktuj się z nami już dziś, a my chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Po kontakcie z firmą klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat procesu współpracy oraz korzyści płynących z zatrudniania w Polsce pracowników z krajów spoza UE. Rozpoczynając współpracę przeprowadzamy rozmowę, podczas której szczegółowo omawiamy potrzeby i wymagania dotyczące zatrudnienia cudzoziemca. Ponadto firma przygotowuje dokumenty niezbędne do otrzymania „Oświadczenia”. I na koniec, po złożeniu dokumentacji we właściwym urzędzie MAGFIN postępuje zgodnie z procedurą administracyjną i na bieżąco przekazuje klientowi informacje o jej przebiegu.

Korzyści płynące z wyboru usług MAGFIN są nieocenione. Po pierwsze, przedsiębiorcy zyskują pewność, że ich dokumentacja jest w pełni zgodna z polskim prawem. Co zapobiega opóźnieniom i nieprzyjemnym konsekwencjom w postaci mandatów i kar. Po drugie, zatrudnienie pracownika spoza UE może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie różnorodności kulturowej w firmie oraz zwiększenie wiedzy o innych krajach.

W dzisiejszych czasach światowy rynek pracy jest coraz bardziej zglobalizowany. Zatrudnienie cudzoziemca stało się normą dla większości przedsiębiorców polskich. Jednak proces „powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia” jest dość skomplikowany. I wymaga wiedzy polskiego prawa pracy oraz procedur administracyjnych. W tym miejscu pojawia się firma MAGFIN, która oferuje swoje usługi w zakresie pomocy w wypełnieniu tego dokumentu.

Jak skorzystać z usług firmy MAGFIN?

Aby skorzystać z usług firmy MAGFIN, można skontaktować się z nami na kilka sposobów. Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej firmy. Można również zadzwonić na podany numer telefonu lub napisać e-mail.

Strona Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Strona Opinia starosty - MAGFIN