Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), przedmiar robót to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Przedmiar robót zdefiniowany w rozporządzeniu jest stosowany do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.

Realizujemy zlecenia dla instytucji, firm, deweloperów oraz osób prywatnych.

Świadczymy usługi kosztorysowe na całym polskim rynku.

Charakteryzuje nas wysoka jakość wykonania oraz indywidualne podejście do każdego klienta.