Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Warunki jaki trzeba spełnić:

 • Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.
 • Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
 • W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.
 • Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
 • Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 16 lat.

Lista dokumentów, jaki należy złożyć:

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; tylko 1 egzemplarz wniosku – dla cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat.
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm,
 • Ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 kserokopia dokumentu podróży.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni legalny pobyt w Polsce lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie. To jest lista wyjazdów za granicę Polski za ostatnie 5 lat.
 2. Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca).
 3. Dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu: (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości wyższej niż 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 528 zł netto miesięcznie) za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku: oświadczenie o osobach, pozostających na utrzymaniu cudzoziemcach,  zeznania PIT 37 oraz UPO, kserokopie poprzednich zezwoleń na pobyt czasowy (decyzje, karty pobytu, wizy), kserokopie obecnej umowy o pracę oraz poprzednich świadectw pracy/ umów o pracę/zlecenie/dzieło.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS RCA od pracodawcy) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich trzech lat zawierające informację kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego (formularz US 7 w ZUS).
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu się w podatkach (US).
 7. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego np.:
  • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1,
  • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski);
  • świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
  • Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

Opłaty za wniosek:

640 zł za wydanie zezwolenia w momencie złożenia wniosku.
50 zł za wydanie karty pobytu w momencie odbioru decyzji.

Czas załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami, postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia, a postępowanie odwoławcze – w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z  otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zalicza się pobytu cudzoziemca:

 1. Gdy jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne,
 2. Gdy przebywasz na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 3. W okresie nauki na terytorium Polski,
 4. Gdy jesteś zobowiązany opuścić terytorium RP i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 5. Gdy jesteś obowiązany opuścić terytorium Polski w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej,
 6. Gdy jesteś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 7. Gdy przebywasz na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
 8. W toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, w jeśli postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 9. Gdy przebywasz na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Należy pamiętać, że:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  jest ważne bezterminowo, jednakże istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 5 lat.  Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanej karty pobytu.

Strona Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę — jednolity wniosek - MAGFIN

Strona Zezwolenie na pobyt stały - MAGFIN