Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez Wojewodę Mazowieckiego i spełniają warunki wskazane w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.
Są 2 sposoby, które uprawniają do otrzymania obywatelstwa polskiego:

 1. Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP,
 2. Uznanie za obywatela polskiego przed Wojewodą,

Uznanie za obywatela polskiego - MAGFIN
Stosownie do art. 30 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim cudzoziemca uznaje się za obywatela polskiego, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków

1 warunek:

 • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
 • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,

2 warunek:

 • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,

3 warunek:

 • od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,

4 warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
 • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

5 warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo,
 • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

6  warunek:

 • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7  warunek:

 • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Herb Polski

Pamiętaj, że:

 1. Ważność Twojego paszportu lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku.
 2. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite
 3. Wypełniając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów z języka polskiego dostępne są na stronie internetowej https://certyfikatpolski.pl/.
 6. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 8. Jeśli posiadasz Kartę Polaka, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa.

Jakie opłaty muszę wnieść?

 • 219 PLN za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego;
 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a Twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową:
Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać?

Maksymalnie do 2 miesięcy.

UWAGA

 1. Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz na stronie internetowej https://certyfikatpolski.pl/.
 2. Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Strona Karta Polaka - MAGFIN

Strona Zakładanie firmy - MAGFIN