Księga przychodów i rozchodów – kto musi ją prowadzić?

 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Zakres świadczonych usług:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT,
 • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych PIT,
 • sporządzanie zestawień KPiR oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie kontrahentów.

Księga przychodów i rozchodów

W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia PKPIR (Podatkowa Księga przychodów i rozchodów) w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Zobacz pełen zakres usług biurowych