Potwierdzenie prawa cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce oraz jego tożsamości jest możliwe dzięki karcie pobytu. Ten dokument umożliwia również wielokrotne przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę, co stanowi wygodne rozwiązanie dla osób planujących dłuższy pobyt w kraju.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem Karty pobytu w Warszawie lub w całej Polsce, skontaktuj się z nami. Ponieważ jesteśmy doświadczonymi profesjonalistami, którzy pomogą Ci w procesie aplikacyjnym.

Karta Pobytu MAGFIN Magdalena Smędzik

Co to jest – Karta pobytu?

To niezbędny dokument dla obcokrajowców, którzy chcą pracować, studiować lub po prostu przebywać w Polsce dłużej. Jest to oficjalny dokument, który potwierdza prawo do legalnego pobytu w kraju dla obywateli niektórych państw. W przeciwieństwie do wizy, którą wydaje polski konsulat w innym kraju, Kartę pobytu wydaje właściwy wojewoda w Polsce.

Poniżej na stronie Państwo może zapoznać się z przyczynami odmowy wydania zezwolenia na pobyt

Karta pobytu upoważnia do:

Dzięki temu cudzoziemcy mogą legalnie i dłużej przebywać w Polsce, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i stabilizację codziennego życia.

Jakie dokumenty potrzebujesz i jakie procedury trzeba przejść?

Aby uzyskać Kartę pobytu, należy spełnić określone wymagania i dostarczyć pewne dokumenty. Takie jak paszport, wniosek, dowody posiadania wystarczających środków finansowych itd. Procedury zależą od rodzaju zezwolenia i indywidualnych okoliczności wnioskodawcy. W większości przypadków, po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wnioskodawca musi przejść procedurę pobrania odcisków palców, a następnie otrzymuje Kartę pobytu.

Jakie korzyści daje?

Karta pobytu umożliwia posiadaczowi legalne przebywanie w Polsce przez okres od 6 miesięcy do 3 lat, w zależności od rodzaju. Ponadto posiadacz otrzymuje prawo do pracy, dostęp do darmowego wykształcenia i opiekę medyczną. Dodatkowo, umożliwia ona odwiedzanie strefy Schengen bez konieczności posiadania dodatkowej wizy.

Jakie jest znaczenie i działanie?

Karta pobytu potwierdza legalność pobytu i pracy w Polsce oraz umożliwia posiadaczowi uzyskanie innych dokumentów. Na przykład, posiadacz karty może otrzymać prawo jazdy oraz założyć konto bankowe. Co umożliwi mu dostęp do wielu usług publicznych i komercyjnych. Karta pobytu upoważnia do przebywania w Polsce przez określony czas i otwiera nowe możliwości dla wnioskodawcy.

Zezwolenie na pobyt to dokument, który umożliwia jego posiadaczowi podróżowanie po terytorium innych członków strefy Schengen. Do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie, z zastrzeżeniem następujących wymagań:

 • Posiadać ważne dokumenty podróżne.
 • Potrafi wykazać cel i warunki pobytu.
 • Mieć wystarczająco środków utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem.
 • Nie zagrozić porządkowi publicznemu i moralności, ochronie porządku publicznego i zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich. Szczególnie ważne jest, aby nie został wpisany do krajowych baz jako osoba, wobec której istnieje podstawy do odmowy wjazdu.

Opracowujemy indywidualne podejście do każdego klienta, aby uwzględnić szczególne cechy obywateli niektórych krajów.

Jakie problemy i trudności mogą wystąpić podczas ubiegania się o pozwolenie na pobyt i jak je rozwiązać? Oczywiście, istnieje możliwość napotkania pewnych trudności związanych z brakiem niezbędnych dokumentów lub niewystarczającym poziomem dochodów. Jednak, oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta i pomagamy w rozwiązaniu tych problemów.

Cechy ubiegania się dla obywateli niektórych krajów.

Niektórym obywatelom, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Na przykład, obywatelom Rosji wymagana jest zaświadczenie o niekaralności, a obywatelom Ukrainy – potwierdzenie o stabilnej sytuacji finansowej. Może również być wymagane dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa. Niektóre z możliwych problemów mogą wynikać z braku dokumentów, braku stabilności finansowej, skazania lub nieprawidłowo sporządzonego wniosku. Ale nie martw się, nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i bezpiecznie przejść przez cały proces. Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się obcokrajowcy, jest niewystarczająca znajomość języka polskiego. Oraz brak zrozumienia sposobu wypełniania niezbędnych dokumentów. Nasi specjaliści posiadający znajomość ukraińskiego, angielskiego, rosyjskiego. Nasi konsultanci zaznajomieni z procedurami formalizacji, mogą pomóc w uniknięciu tych problemów i ułatwić proces uzyskiwania, szybciej i bez ryzyka negatywnej decyzji, innymi słowy, odmowy.

Jak najłatwiej uzyskać Kartę pobytu w Polsce (dla dorosłej osoby)?
Podstawy pobytu w Polsce które łatwo udowodnić i otrzymać na podstawie których uzyskać:

 1. Studia, kursy zawodowe lub nauka w szkole.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
 3. Założenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub rejestracja działalności gospodarczej w Polsce.
 4. Ślub z obywatelem Polski lub osobą posiadającą prawo do pobytu w Polsce.
 5. Posiadanie Karty Polaka lub polskich przodków (polskie pochodzenie).

Kiedy można wymienić Kartę pobytu?

Czasowego pobytu – wymienić można tylko kiedy aktualnie posiadania dokumentu jest ważna. W przypadku, gdy ważność wygasa w niedługim czasie, należy złożyć kolejny wniosek o pobyt czasowy.
Stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE – wyrobienie nowej nie wymaga ponownego składania wniosku nawet wtedy, kiedy ważność starej karty się skończyła – w tym wypadku ważne jest, żeby ważna była wydana wcześniej decyzja o przyznaniu zezwolenia na pobyt.

Na przykład:

1: Cudzoziemiec, który posiada status czasowego pobytu, który jest ważny jeszcze przez dwa lata, zmienia miejsce zamieszkania – wymiana jest możliwa.
2: Decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest ważna jeszcze rok, ale karta uległa zniszczeniu – można wyrobić nowy dokument.
3: Cudzoziemiec, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy. Karta jest ważna jeszcze przez dwa tygodnie. Chce ją wymienić na kartę ważną na kolejny okres, ponieważ jej ważność wkrótce się skończy, a on wciąż pracuje w tej samej firmie – wymiana jest niemożliwa, musi on złożyć nowy wniosek o pobyt czasowy.

Odmowa wydania karty pobytu

Rozważ pierwszy problem: odmowa przyjęcia dokumentów.

Na tym etapie odrzucenia są najbardziej podstępne. Zwłaszcza, gdy cudzoziemcy przesyłają dokumenty pocztą. Np. kiedy cudzoziemiec przesyła dokumenty w ostatnich dniach legalnego pobytu i uważa, że ​​jego legalny pobyt trwa dalej do momentu wydania decyzji o karcie. Jeśli urząd znajdzie jednak przesłanki do odmowy przyjęcia wniosku, a wnioskodawca odkryje to po wygaśnięciu wizy/ruchu bezwizowego, nie będzie miał już możliwości przekazania niezbędnych uzupełnień i w większości przypadków zostanie deportowany.

Najczęstsze przyczyny odmowy rozpatrzenia sprawy związane są z niewystarczającą dokumentacją. Warto pamiętać, że niezależnie od przyczyny składania wniosku o zezwolenie na pobyt, można podzielić wszystkie niezbędne dokumenty na dwie części:

 • Musisz dostarczyć dokumenty niezbędne do wszczęcia sprawy, czyli wniosek, zdjęcia, potwierdzenie opłaty i kopia paszportu. Brak choćby jednego z powyższych dokumentów lub nieuzupełnienie wniosku w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku pierwotnego stanowi podstawę do odmowy wszczęcia sprawy.
 • Musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające dane. Tutaj już rodzaj dokumentów zależy od podstawy wniosku i możesz je złożyć później. Jednak urząd może wyznaczyć więcej czasu na ich złożenie (termin zostanie ustalony indywidualnie, zwykle również 7 dni, ale w niektórych przypadkach może być oferowane więcej czasu — nawet 2-4 tygodnie).

Jeśli wnioskodawca posiada inne podstawy pobytu w RP, nakaz powrotu, zakaz wjazdu do Polski lub Strefy Schengen, w wykazie cudzoziemców, którym nie wolno przebywać na terytorium RP itp. — wniosek nie zostanie przyjęty lub decyzja będzie negatywna.

A więc główne powody odmowy wydania zezwolenia na pobyt można podzielić na 4 szerokie kategorie:

 1. Formalności (brakujące załączniki, nieuzupełnienie braków w terminie).
 2. Względy bezpieczeństwa.
 3. Cudzoziemiec musi opuścić Polskę.
 4. Cudzoziemiec posiada inne zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od razu wyjaśniamy, że ostatni punkt jest najłatwiejszy do rozważenia. Nie można mieć dwóch zezwoleń na pobyt (z różnych powodów) w Polsce. Jeśli posiadasz ważną kartę pobytu, druga karta nie zostanie wydana lub nie będzie brana pod uwagę w przypadku późniejszego stwierdzenia tego faktu.

1.       Przyczyny formalne.

To jest może najczęstszy powód odrzucenia wniosku. W większości przypadków wynika to z tego, że wnioskodawca nie dostarcza wystarczającej liczby dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na pobyt i/lub niepoprawnego ich uzupełniania w terminie.

Często zdarza się, że wnioskodawca nie odbiera wezwania, nie dostarcza dokumentów na czas, nie dostarcza pełnomocnictwa lub nie opłaca wymaganych opłat. Przebywanie poza Polską również może prowadzić do odrzucenia wniosku. Nieprzekazanie niezbędnych informacji mimo wezwania z urzędu również skutkuje zakończeniem rozpatrywania wniosku w takich sytuacjach.

Formalne błędy to także:
 • Spóźnione dostarczenie danych biometrycznych (odcisków palców).
 • Wniosek o zezwolenie składa się, gdy obcokrajowca nie ma w Polsce (jeżeli sprawa nie dopuszcza takiej możliwości).
 • Dokument zawiera fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje.
 • Konkretne podstawy pobytu w momencie złożenie wniosku, np: wiza podróżna, wiza D05B (praca sezonowa), pobyt specjalny krótkoterminowy (np. wezwanie, zaświadczenie) itp.

Należy zaznaczyć, że wymóg obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wniosku o pozwolenie dotyczy wszystkich sposobów składania wniosku, włącznie z przesyłaniem dokumentów pocztą. Wyjątkiem są rzadkie przypadki, w których to jest dozwolone.

2.       Oparte na bezpieczeństwie.

Po pierwsze, do tej kategorii zalicza się przypadki, w których cudzoziemcy znajdują się na „czarnej” liście SIS (System Informacyjny Schengen). Otrzymanie karty posiadając taki status jest niemożliwe.

Jednak przy rozważaniu wniosku mogą pojawić się również inne problemy z kategorii „bezpieczeństwo”.

 • Wnioskodawca został aresztowany i umieszczony w zakładzie zamkniętym.
 • Wnioskodawca naruszył zasady pobytu w Polsce.
 • Wydany został zakaz opuszczania RP (jest to sankcja za określone przestępstwa).
 • Wnioskodawca odbywa karę.
 • W mocy jest stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, narodowego i innego bezpieczeństwa Polski i/lub Unii Europejskiej.

Niektóre z tych czynników nie powodują przymusowego wydalenia. Na przykład, jeśli odbywa się kara w miejscu pozbawienia wolności, to wtedy obcokrajowiec otrzymuje inne zezwolenie na pobyt, co z kolei uniemożliwia wydanie kolejnej karty pobytu.

To są sytuacje awaryjne, ale jeśli występują jakiekolwiek nieprawidłowości, ważne jest, aby poznać wszystkie szczegóły i usunąć zakaz. W innym przypadku może to niekorzystnie wpływać na możliwość kolejnych wyjazdów zagranicznych.

3.       Zobowiązanie do opuszczenia Polski

Dotyczy to osób, w sprawie których Wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu albo o zakazie wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Też może zostać ukarany za określone rodzaje naruszeń. Jeżeli cudzoziemiec wystąpi o wydanie karty posiadając podobny status, wniosek nie zostanie przyjęty. Jeżeli zobowiązanie do powrotu zostanie wydana się w okresie rozpatrywania wniosku, zostanie on odrzucony.

4.       Kontrowersyjne podstawy pobytu i wjazdu do Polski.

Istnieją również bardzo specyficzne, ale bardzo powszechne podstawy odmowy wydania zezwolenia, które dotyczą:

 • statusu pobytu,
 • podstaw pobytu w kraju,
 • celu wjazdu.

Na przykład turyści lub osoby posiadające określone rodzaje wiz humanitarnych mogą nie dostać zezwolenia na pobyt w konkretnym celu. Część wniosków tego typu jest też odrzucana już na etapie formalnym.

Odmowę należy rozpatrywać w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się proces:

 1. Odmowa wszczęcia postępowania — wniosek o wydanie zezwolenia nie został przyjęty.
 2. Rozpatrywanie wniosku już się rozpoczęło i zostało zawieszone.
 3. Decyzja negatywna na podstawie wyników sprawdzenia sprawy i dostarczonych dokumentów.

Chociaż etapy różnią się, przyczyny odmowy często nakładają się na siebie i zależą tylko od tego, kiedy wykryje się je. Dlatego rozważamy główne powody. Najlepiej skonsultować się z ekspertem z biura MAGFIN, aby wyjaśnić niuanse związane z tym lub innym etapem rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pobyt.

Podsumowanie w prostych słowach

W naszej firmie MAGFIN dbamy o to, aby proces uzyskania Karty pobytu był łatwiejszy i wygodniejszy dla naszych klientów. Nasi specjaliści pomogą Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i przeprowadzą Cię przez cały proces w Warszawie i jej okolicach, a także na terenie całej Polski, jak również online. Nie krępuj się pytać nas o pomoc, a my zrobimy wszystko za Ciebie.

Strona Obsługa cudzoziemców - MAGFIN

Strona Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę — jednolity wniosek