W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, Cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę osobiście lub elektronicznie najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec będzie poproszony o złożenie odcisków linii papilarnych oraz przedłożenie oryginału ważnego dokumentu podróży (paszportu). Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Formularz kontaktowy

 •  

Niezbędne dokumenty dla złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:

 • 3 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • 2 kserokopie ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  1. oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku,
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  4. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  5. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);
  6. dokumenty, potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż528,00 zł netto. Potwierdzeniem będzie np. umowa o pracę, zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczeniem z ZUS.

Opłaty:

Przy złożeniu wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 440 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednolity wniosek, Karta Pobytu

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada — 340 zł

Cudzoziemcowi, który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, otrzymuje zezwolenie na pobyt, które potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy przejścia bez konieczności posiadania wizy.

NASZE INNE USŁUGI

Zobacz nasze inne usługi - Karta Pobytu - MAGFIN

Zobacz nasze inne usługi - Zezwolenie na pracę - MAGFIN

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł (opłata przy odbiorze decyzji)

Dodatkowe obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia Jednolitego jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę wskazanego w zezwoleniu, musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu jednolitym bądź u innego pracodawcy użytkownika – gdy jest pracownikiem tymczasowym – musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

UWAGA!

Zastąpienie umowy cywilnoprawnej, która została wskazana w zezwoleniu, umową o pracę nie wymaga zawiadomienia wojewody ani zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Strona Karta Pobytu - MAGFIN

Strona Zezwolenie na pobyt rezydenta UE - MAGFIN