Kosztorys inwestorski jest jednym z najczęściej wykonywanych kosztorysów budowlanych. Sporządzany  jest ona podstawie przedmiaru  robót. Wykonanie takiego kosztorysu ma na celu oszacowanie całkowitego kosztu planowanych robót. Efekt ten uzyskujemy dzięki ustaleniu ceny potrzebnych materiałów budowlanych oraz określenie roboczogodzin.

Kosztorys inwestorski umożliwia poznanie kosztu poszczególnych etapów planowanej inwestycji. Pozwala na pogrupowanie  kosztów wykonania poszczególnych elementów inwestycji, a także obiektów takich jak fundamenty, ściany, stropy. Kosztorys ten może być kalkulowany na trzy sposoby:

  • kalkulacja uproszczona,
  • kalkulacja szczegółowa,
  • kalkulacja mieszana.

Kalkulacja uproszczona pozwala na wyznaczenie cen obiektów i robót budowlanych używanych w kosztorysie, jako sumy iloczynów obmiarów i cen jednostkowych z uwzględnieniem podatku VAT. Ceny jednostkowe robót mogą być ustalone przez wykonawcę na podstawie kalkulacji własnej i/lub danych rynkowych lub na podstawie dwustronnych negocjacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą robót w przypadku bezpośredniego sposobu zlecania robót.

Kalkulacja szczegółowa pozwala na wyznaczenie cen obiektów i robót przy pomocy sumy iloczynów: ilości jednostek obmiarowych robót, nakładów rzeczowych łącznie z ich cenami, a także uwzględnionymi dodatkowo kosztami pośrednimi i zyskiem brutto.

Kalkulacja mieszana powstaje w skutek zastosowania kalkulacji szczegółowej i uproszczonej.

Kosztorys inwestorski stanowi wyliczoną w pieniądzu i według określonych zasad wartość obiektów lub robót budowlanych. W kosztorysie, w zależności od jego zakresu oblicza się wartość wszystkich nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie całej inwestycji, określonego obiektu lub danego rodzaju robót budowlanych np. wykonanie stanu surowego budynku czy wykonanie remontu dachu.

 Kosztorys Inwestorski

W każdej fazie procesu inwestycyjnego dokumentacja kosztorysowa jest dla inwestora narzędziem niezbędnym do oceny opłacalności inwestycji, planowania sposobu jej finansowania oraz kontroli wydatków. Początkowo, w fazie studiów przedprojektowych i koncepcji programowej – wartość inwestycji określa się w sposób orientacyjny i wskaźnikowy, a w miarę precyzowania się charakteru przyszłej inwestycji koszty związane z jej realizacją określa się coraz dokładniej. W fazie kiedy inwestor posiada już projekt wykonawczy możliwe jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, który w sposób szacunkowy określi wartość planowanej inwestycji. Prawidłowo sporządzony kosztorys inwestorski stanowi w procesie inwestycyjnym czynnik o kluczowym znaczeniu dla realizacji planowanej inwestycji – pozwala racjonalnie planować i kontrolować działalność inwestycyjną w krótkim czasie oraz ułatwia podejmowanie decyzji długoterminowych.

Obecnie tylko w systemie zamówień publicznych metody sporządzania kosztorysu inwestorskiego regulują odpowiednie przepisy prawne. Kosztorys inwestorski, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane sporządza się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Natomiast sprawy dotyczące dokumentacji w zamówieniach publicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót, objętych przedmiarem robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych, bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = EL x Cj

gdzie:
Wk – wartość kosztorysowa robót;
L – liczba jednostek sprzedmiarowanych robót
Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej

Pojęcie „roboty podstawowe” zdefiniowano jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania, pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.

Zgodnie z rozporządzeniem podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania;
4) ceny jednostkowe robót podstawowych

Kosztorys inwestorski jest dokumentem, przygotowywanym przez zamawiającego (inwestora), bądź zlecanym przez niego jednostce np. opracowującej dokumentację projektową lub zajmującej się sporządzaniem dokumentacji kosztorysowej. Wartość kosztorysowa robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego stanowi podstawę określenia wartości zamówienia i obejmuje swoim zakresem wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Kosztorys może stanowić także dla inwestora podstawę do ubiegania się o kredyt bankowy lub dofinansowanie z unijnych funduszy pomocowych. Dane zawarte w kosztorysach stanowią podstawę do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji dzięki, któremu inwestor może kontrolować postęp robót i planować wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

W dotychczasowej działalności opracowaliśmy wiele kosztorysów inwestorskich, zarówno dla inwestorów prywatnych planujących np. budowę czy remont domu jednorodzinnego jak i dla inwestorów publicznych (Urzędy Dzielnicy, Prokuratura, Policja, Spółdzielnie Mieszkaniowe). Współpracujemy także z kilkoma biurami projektowymi, rzeczoznawcami budowlanymi oraz wykonawcami robót budowlanych.

Kosztorysy wykonujemy w programie NORMA PRO. 

Sporządzony kosztorys inwestorski przekazujemy również w wersji PDF.

Kosztorys inwestorski

Wraz z kosztorysem inwestorskim, na życzenie zamawiającego bez dodatkowych opłat przekazujemy kosztorys z wyzerowaną wartością robót, tzw „kosztorys ślepy” na potrzeby przetargów lub zapytań o cenę.