Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń BHP (wstępne i okresowe). Istnieje wiele firmy które świadczą usługi w zakresie BHP dla pracowników jak i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie reguluje kodeks pracy (np. art 207 KP paragraf 1 [2] ) oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach bhp, dotyczących wykonywania prac w różnych branżach.

Każdy nowo zatrudniony pracownik w firmie powinien mieć przeprowadzone szkolenie ogólne z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także instruktaż stanowiskowy. Instruktaż  ogólny przeprowadzany jest przez osobę lub firmę wyznaczoną przez pracodawcę. Czas trwania takiego instruktażu nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy może być przeprowadzony bezpośrednio przez przełożonego.

Pierwsze szkolenie okresowe pracownik musi odbyć w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych okres ten jest krótszy i wynosi  on 6 miesięcy. Kolejne szkolenia odbywają się zgodnie z rozporządzeniem:

  • raz na rok – dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w warunkach niebezpiecznych.
  • raz na 3 lata – dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • raz na 5 lat – dotyczy m.in. pracodawców  i kierowników,
  • raz na 6 lat – dotyczy m.in. pracowników biurowych i administracyjnych,

Szkolenia takie trwają od 8h do 16 h, lub 32 h dla pracowników służby bhp.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania następującej dokumentacji:

  • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oświadczenia o odbyciu przez pracownika szkolenia BHP,
  • programu szkolenia wstępnego i okresowego dostosowany do specyfiki miejsca pracy, opracowanego przez pracodawcę lub wyznaczoną przez pracodawcę jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.