Opinia starosty


Opinia starosty to dokument wydawany przez urząd pracy, który potwierdza brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy pracodawca na lokalnym rynku pracy. Pod warunkiem, że nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których mógłby zatrudnić pracodawca.

Dołącza się ją do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę.

Opinia starosty musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach – 90 dni przed złożeniem wniosku.

Nie każda sytuacja wymaga procedury testu rynku pracy.

W przypadkach wskazanych poniżej pracodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę bez konieczności wcześniejszego uzyskania informacji starosty:

 1. Zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej(są to na m.in. lekarze, pielęgniarki, programiści, projektanci baz danych, opiekuni osoby starszej, murarze, malarze, ślusarze, kierowcy autobusów).
 2. Jeżeli obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy wykonują w Polsce pracę pielęgnacyjno-opiekuńczą lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.
 3. Cudzoziemiec, jako trener sportowy lub sportowiec wykonuje pracę na rzecz klubów sportowych.
 4. Cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
 6. Jeżeli obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  Pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).
  UWAGA!!! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!
 7. obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi – pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).
  UWAGA!!! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!
 8. Jeżeli w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
 9. Jeżeli przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

„W rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy”