Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę — wniosek jednolity.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, Cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę osobiście lub elektronicznie najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec będzie poproszony o złożenie odcisków linii papilarnych oraz przedłożenie oryginału ważnego dokumentu podróży (paszportu). Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o przedłużenie zezwolenia.

Niezbędne dokumenty dla złożenia wniosku:

 • 3 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • 2 kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  1. oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku,
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  4. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  5. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);
  6. dokumenty, potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż528,00 zł netto. Potwierdzeniem będzie np. umowa o pracę, zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczeniem z ZUS.

Opłaty:

Przy złożeniu wniosku uiszcza się opłata skarbowa w wysokości 440 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada — 340 zł

Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, dostaje  kartę pobytu.

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł (opłata przy odbiorze decyzji)